02 مهر 1400

En

 عنوان
ارزيابي گارگاههاي ساختماني در حوزه ايمني و حفاظت کار حين اجرا با مدل نشان تعالي HSE توسط وزارت راه و شهرسازي
تخلفات و عيوب مشهود در بخش تاسيسات برقي
ابطال 2 استاندارد (معدن و مواد معدني) و استاندارد جايگزين
بررسي و مقايسه آسيب ساخت وسازهاي موجود در استان در بخش معماري
پوستر جشنواره نشان تعالي HSE (برگزاري 10 الي 11 دي ماه 1396) امتياز و ارتقا پروانه اشتغال به کار مهندسي
تحکيم انظباط حرفه اي در بين دارندگان پروانه اشتغال
تخلفات و عيوب مشهود در بخش تاسيسات مکانيک
تخلفات و عيوب مشهود در ساخت و سازهاي استان بخش سازه
تخلفات و عيوب مشهود در ساخت و سازهاي استان بخش معماري
جدول مصالح و فرآورده هاي ساختماني داراي استاندارد ملي ( آدرس سايت ملي استاندارد/آدرس سامانه تدوين استاندارد ملي (سمايار) )
دستورالعمل نظارت عاليه
رعايت ضوابط آيين نامه اي درخصوص مهار اجزاي غيرسازه اي و ديوارها
سومين همايش ملي ساختمان پايدار ، مصرف بهينه انرژي - 20 الي 21 آذرماه 1396
قنوات و کانالهاي قديمي
گواهي تاييد استحکام بنا
لزوم رعايت ضوابط سيستم اعلام حريق در طراحي و اجراي ساختمان هاي مسکوني
مطالعات ژئو تکنيک
نمايشگاه بين اللملي صنعت ساختمان
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن