02 مهر 1400

En

اداره راه و شهرسازی شهرستان بانه

 نام و نام خانوادگی صالح فرجی  
 سمت سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان بانه
 تلفن تماس   ٠٨٧ - ۳۴۲۶۱۲۱۵
 دورنگار   ٠٨٧ - ۳۴۲۶۱۲۱۵  
 آدرس  بانه-خیابان امام غزالی-روبه روی ساختمان قدیم دادگستری-اداره راه و شهرسازی شهرستان بانه  
کدپستی 66917-33675