02 مهر 1400

En

اداره راه و شهرسازی شهرستان بیجار

 نام و نام خانوادگی محمدرضا مطلبی
سمت  رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بیجار
 تلفن تماس   ٠٨٧ - ۳۸۲۲۹1۱۴
 دورنگار   ٠٨٧ - ۳۸۲۲۳۸۸۸  
 آدرس  بیجار-بادام ستان-خیابان امیرنظام گروسی-روبه روی تعلیم رانندگی بهنام - اداره راه و شهرسازی شهرستان بیجار  
کدپستی 66517-95463