02 مهر 1400

En

احصا خدمات به دفاتر پيش‌خوان:

 • استعلام حصار كشي در حريم راهها
 • استعلام ساخت و ساز و نصب در حريم راهها
 • ارزيابي و تملك اراضي حاشيه راهها
 • تعيين خسارت اراضي حاشيه راهها
 • دريافت خسارتهاي وارده به مستحدثات در اثر تصادت
 • دريافت خسارتهاي وارده به ابنيه راه در اثر تصادف
 • اطلاع رساني مناقصات
 • فرايند انتخابات مشاور برابر بند ه ماده 29 جهت انجام نظرات و مطالعات پروژه هاي راهسازي
 • دريافت مدارك متقاضيان و معرفي به بانك عامل براي عقد قرارداد
 • آزاد سازي مراحل پرداخت وام تا مرحله پايان كار
 • ثبت نام و تشكيل پرونده جهت صدور و ارسال بيمه نامه ساختمان روستايي
 • ثبت نام متقاضيان مسكن مهر خودمالكي
 • درخواست تغيير كاربري
 • درخواست افزايش محدوده
 • ثبت و تشكيل پرونده صدور سند روستايي
 • ثبت نام متقاضيان مسكن مهر 99 ساله
 • ثبت نام جهت پرداخت تسهيلات به مسكن مهر خودمالكي ( مالكان ثبت مي كند )
 • ثبت نام متقاضيان وام خود مالكي
 • تشكيل پرونده كميسيون ماده 12 ( تعيين نوعيت زمين )
 • تشكيل پرونده كميسيون ماده 5( تعيين و تغيير كاربري اراضي )
 • ثبت نام و تشكيل پرونده جهت دريافت و تمديد پروانه نظام مندي
 • ثبت نام و تشكيل پرونده جهت دريافت و تمديد مجوز ايجاد شركتها و گروههاي مهندسي