02 مهر 1400

En

 واحد  تلفن  فکس واحد  تلفن  فکس
 مدیرکل  33187200-33187211  33187213  دبیرخانه  33187210  33187229
 حراست  33187217-33187218    کارپردازی و خدمات  33187231  
 اداره برنامه و بودجه  33187220    حمل و نقل  33187230  
 اداره ارتباطات و اطلاع رسانی  33187221    ذیحسابی  33187235  
 اداره فناوری اطلاعات  33187222    معاون ذیحسابی  33187236  
 اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات  33187223    کارشناسان ذیحسابی  33187238  
 اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری  33187224      33187209  
 اداره پدافند غیرعامل  33187225    مدیریت ساخت و توسعه راهها  33187231  
 مدیریت توسعه منابع  33187226    اداره امور فنی و مهندسان مشاور  33187243  
 اداره توسعه منابع  33187227    اداره نظارت بر ساخت راهها  33187242  
اداره پیمان و رسیدگی  33187246    مدیریت مسکن و ساختمان 33187249  
   33187247    کارشناسان اجرائی مسکن  33187253  
اداره هماهنگی و حمل و نقل  33187248    کارشناسان ثبت و واگذاری مسکن مهر  33187251  
 دیوان محاسبات  33187254    نظام مهندسی   33187250  
 امور مالی  33187256    مدیریت شهرسازی و معماری 33187233  
 مدیریت املاک و حقوقی  33187215    اداره نظارت بر طرح های توسعه و عمران  33187240  
 کارشناسان حقوقی  33187219        
 یگان حفاظت  33187260        
 کارشناسان املاک  33187245