02 مهر 1400

En

اداره راه و شهرسازی شهرستان دیواندره

نام و نام خانوادگی  فرزانه کاکی  
 سمت  رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان دیواندره
 تلفن تماس   ٠٨٧ - ۳٨٧۲٠۱۴۶
 دورنگار   ٠٨٧ - ۳٨٧۲٨۴۲۱  
 آدرس  دیواندره - فاز یک - شهرک اوباتو - خیابان شهید فهمیده - نبش چهارراه -
اداره راه و شهرسازی شهرستان دیواندره
 
کدپستی 66419-56458