02 مهر 1400

En

 نام و نام خانوادگی  پیمان رجبی نیا
 سمت  رئیس اداره برنامه و بودجه
 تلفن تماس  087-33187220
 دورنگار  087-33187220
 آدرس  بلوار آزادگان ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان (ساختمان شهید کلانتری)

شرح وظایف اداره برنامه و بودجه:

  • تهيه و تنظيم گزارش پيش‌بيني اعتبارات موردنياز در چهارچوب برنامه‌هاي اجرايي تدوين شده.
  • انجام امور مربوط به تنظيم و مبادله موافقت‌نامه‌ها با مراجع ذيربط و اخذ ابلاغ اعتبارات رديف بودجه.
  • تهيه و تنظيم بودجه‌هاي جاري و عمراني با هماهنگي ساير واحدهاي اداره كل استان و ارائه به مراجع ذيربط.
  • تهيه لايحه بودجه سال آينده و مقايسه آن با قوانين سنواتي.
  • تعيين و پيشنهاد اولويت برنامه‌هاي اداره كل استان در چارچوب سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي ابلاغ شده.
  • بررسي امكانات و سياست‌هاي كلي اقتصادي استان و برنامه‌هاي توسعه به منظور تنظيم برنامه براي ايجاد و توسعه راه‌هاي ارتباطي، توسعه زمين، مسكن و ساختمان در منطقه.
  • تهيه و پيشنهاد برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت با همكاري واحدهاي تابعه و حوزه مركزي در چارچوب سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي وزارت‌خانه و انجام هماهنگي‌هاي لازم با ارگان‌هاي برنامه‌ريزي استان.
  • تلفيق برنامه‌هاي محوله به اداره كل استان و تدوين و تنظيم آنها بر اساس خط‌مشي‌هاي تعيين شده و با توجه به امكانات موجود استان.
  • كنترل روند پيشرفت برنامه‌ها و فعاليت‌ها و تهيه گزارش‌هاي لازم شركت در شوراي برنامه‌ريزي امور زيربنايي استان.
  • جمع‌آوري و تنظيم و تحليل آمار و اطلاعات موردنياز واحدهاي تابعه به منظور انجام برنامه‌ريزي‌هاي لازم.