02 مهر 1400

En

نام و نام خانوادگی محمدرضا اورک بختیاری
 سمت  رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 تلفن تماس  087-33187225
 دورنگار  087-33187225
 آدرس  بلوار آزادگان ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان (ساختمان شهید کلانتری)

شرح وظایف اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل:

  • اجراي مصوبات شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و كارگروه حمل و نقل، شريان‌هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان سازمان مديريت بحران كشور.
  • انجام وظايف مربوط به مراحل پيش‌بيني و پيش‌گيري‌، آمادگي، مقابله و بازسازي و بازتواني ابلاغ شده از سوي مراجع ذي‌ربط.
  • تهيه و پيشنهاد خط‌مشي‌هاي اجرايي موردنياز مراحل مختلف مديريت بحران جهت طرح در كارگروه‌هاي ذي‌ربط.
  • تهيه طرح جامع خطرپذيري بخش حمل و نقل، شريان‌هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان، تأمين مسكن و مخاطرات زلزله، لغزش لايه‌هاي زمين، ابنيه، ساختمان و شهرسازي در سطح استان با هماهنگي ساير دستگاه‌ها.
  • جمع‌آوري و جمع‌بندي اطلاعات مربوط به خسارت وارده به بخش راه‌ و شهرسازي در سطح استان پس از وقوع حوادث و تشكيل كارگروه تخصصي ارزيابي خسارات در اداره كل.
  • راه‌اندازي و به روز‌رساني سايت مديريت بحران بخش راه و شهرسازي در سطح اداره كل.
  • پي‌گيري و نظارت بر انجام مطالعات و رعايت اصول پدافند غيرعامل در تأسيسات حياتي و حساس و مهم موجود و در دست مطالعه و ساخت با رعايت اصل هزينه-درآمد و مشاركت در تصويب طرح‌هاي تهيه شده.
  • برآورد اعتبارات موردنياز اجراي طرح‌هاي پدافند غيرعامل استان و پيشنهاد به كميته پدافند غيرعامل ستاد.