02 مهر 1400

En

اداره راه و شهرسازی شهرستان سقز

 نام و نام خانوادگی  باقی رحمن پور  
 سمت  رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سقز
 تلفن تماس ٠٨٧-۳۶۲۴۹٠95
 دورنگار ٠٨٧-۳۶۲۴۹٠۱۴  
 آدرس انتهای بلوار 7 تیر - جنب اداره راه قدس - اداره راه و شهرسازی شهرستان سقز  
کدپستی 66814-45327