02 مهر 1400

En

اداره راه و شهرسازی شهرستان قروه-دهگلان (کامیاران)

 نام و نام خانوادگی  حاجیعلی فعلی  
 سمت  رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان قروه-دهگلان (کامیاران)
 تلفن تماس   ٠٨٧ - ۳۵۲۵٠۵۵۷
 دورنگار   ٠٨٧ - ۳۵۲۲۲۴۳٠  
 آدرس  قروه- خیابان طالقانی-خیابان مهدیه-روبه روی مسجد مهدیه- اداره راه و شهرسازی شهرستان قروه  
کدپستی 66618-45587