02 مهر 1400

En

اداره راه و شهرسازی شهرستان مریوان-سروآباد

 نام و نام خانوادگی  زانا کهنه پوشی  
 سمت  رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان مریوان-سروآباد
 تلفن تماس   ٠٨٧-۳۴۶۱۴۱۸۲
 دورنگار  ٠٨٧-۳۴۶۱۴۱۲۳  
 آدرس  مریوان -بلوار شهید عبادت -نرسیده به پمپ بنزین خاوری- خیابان مسکن مهر -اداره راه و شهرسازی شهرستان مریوان  
کدپستی 66717-88909