02 مهر 1400

En

سفر مهندس مهرآبادی رئیس سازمان ملی زمین و مسکن به کردستان و بازدید از پروژه های حوزه مسکن

سفر مهندس مهرآبادی رئیس سازمان ملی زمین و مسکن به کردستان و بازدید از پروژه های حوزه مسکن

سفر مهندس مهرآبادی رئیس سازمان ملی زمین و مسکن به کردستان و بازدید از پروژه های حوزه مسکن

سفر مهندس مهرآبادی رئیس سازمان ملی زمین و مسکن به کردستان و بازدید از پروژه های حوزه مسکن

سفر مهندس مهرآبادی رئیس سازمان ملی زمین و مسکن به کردستان و بازدید از پروژه های حوزه مسکن

سفر مهندس مهرآبادی رئیس سازمان ملی زمین و مسکن به کردستان و بازدید از پروژه های حوزه مسکن

سفر مهندس مهرآبادی رئیس سازمان ملی زمین و مسکن به کردستان و بازدید از پروژه های حوزه مسکن

سفر مهندس مهرآبادی رئیس سازمان ملی زمین و مسکن به کردستان و بازدید از پروژه های حوزه مسکن

سفر مهندس مهرآبادی رئیس سازمان ملی زمین و مسکن به کردستان و بازدید از پروژه های حوزه مسکن

سفر مهندس مهرآبادی رئیس سازمان ملی زمین و مسکن به کردستان و بازدید از پروژه های حوزه مسکن

سفر جناب آقای ترکی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی به کردستان

سفر جناب آقای ترکی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی به کردستان

سفر جناب آقای ترکی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی به کردستان

سفر جناب آقای ترکی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی به کردستان

سفر جناب آقای ترکی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی به کردستان

سفر جناب آقای ترکی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی به کردستان

سفر جناب آقای ترکی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی به کردستان

سفر جناب آقای ترکی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی به کردستان

سفر جناب آقای ترکی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی به کردستان

سفر جناب آقای ترکی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی به کردستان

بازدید دکتر غفاری معاون وزیر راه و شهرسازی از عملیات اجرایی جاده جدید سنندج- مریوان

بازدید دکتر غفاری معاون وزیر راه و شهرسازی از عملیات اجرایی جاده جدید سنندج- مریوان

بازدید دکتر غفاری معاون وزیر راه و شهرسازی از عملیات اجرایی جاده جدید سنندج- مریوان

بازدید دکتر غفاری معاون وزیر راه و شهرسازی از عملیات اجرایی جاده جدید سنندج- مریوان

بازدید دکتر غفاری معاون وزیر راه و شهرسازی از عملیات اجرایی جاده جدید سنندج- مریوان

بازدید دکتر غفاری معاون وزیر راه و شهرسازی از عملیات اجرایی جاده جدید سنندج- مریوان

بازدید دکتر غفاری معاون وزیر راه و شهرسازی از عملیات اجرایی جاده جدید سنندج- مریوان

بازدید دکتر غفاری معاون وزیر راه و شهرسازی از عملیات اجرایی جاده جدید سنندج- مریوان

بازدید دکتر غفاری معاون وزیر راه و شهرسازی از عملیات اجرایی جاده جدید سنندج- مریوان

بازدید دکتر غفاری معاون وزیر راه و شهرسازی از عملیات اجرایی جاده جدید سنندج- مریوان

بازدید دکتر غفاری معاون وزیر راه و شهرسازی از عملیات اجرایی جاده جدید سنندج- مریوان

بازدید دکتر غفاری معاون وزیر راه و شهرسازی از عملیات اجرایی جاده جدید سنندج- مریوان

بازدید جناب آقای مرادنیا استاندار از پروژه های تیژتیژ گاران و فرودگاه سقز و بررسی روند پروژه ها

بازدید جناب آقای مرادنیا استاندار از پروژه های تیژتیژ گاران و فرودگاه سقز و بررسی روند پروژه ها

بازدید جناب آقای مرادنیا استاندار از پروژه های تیژتیژ گاران و فرودگاه سقز و بررسی روند پروژه ها

بازدید جناب آقای مرادنیا استاندار از پروژه های تیژتیژ گاران و فرودگاه سقز و بررسی روند پروژه ها

بازدید جناب آقای مرادنیا استاندار از پروژه های تیژتیژ گاران و فرودگاه سقز و بررسی روند پروژه ها

بازدید جناب آقای مرادنیا استاندار از پروژه های تیژتیژ گاران و فرودگاه سقز و بررسی روند پروژه ها

بازدید جناب آقای مرادنیا استاندار از پروژه های تیژتیژ گاران و فرودگاه سقز و بررسی روند پروژه ها

بازدید جناب آقای مرادنیا استاندار از پروژه های تیژتیژ گاران و فرودگاه سقز و بررسی روند پروژه ها

بازدید جناب آقای مرادنیا استاندار از پروژه های تیژتیژ گاران و فرودگاه سقز و بررسی روند پروژه ها

بازدید جناب آقای مرادنیا استاندار از پروژه های تیژتیژ گاران و فرودگاه سقز و بررسی روند پروژه ها